Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a půjčení v salonu

Podpisem kupní nebo nájemní smlouvy souhlasí objednavatel s obchodními podmínkami.

a) PŮJČENÍ

Na zkoušení svatebních šatů počítáme s cca 1 hodinou, po kterou se Vám budeme plně věnovat. Při zkoušení šatů je dovoleno se v šatech fotit. Každá nevěsta má nárok na 2 zkoušky šatů: 1. zkouška šatů pro výběr a 2. zkouška šatů cca 1 týden před svatbou pro konečnou úpravu šatů. Všem nevěstám doporučujeme přezkoušení šatů zhruba 1 týden před svatbou, kde zjistíme, zda šaty stále sedí a doděláme případné úpravy, které se na šatech provádí 1-2dny před samotným vypůjčením. Na toto přezkoušení se vždy objednávejte! Neodpovídáme za špatnou velikost vypůjčených šatů, pokud si je nevěsta před vypůjčením nevyzkouší!

Všem nevěstám umožňujeme jak předběžné kratší zkoušení šatů, tak následné zkoušení a výběr těch nejlepších šatů, které splní Vaše představy. Pokud již nevěsta všechny vhodné šaty dříve vyzkoušela, není možné s ní opět zkoušet všechny tyto šaty, ale umožňujeme vyzkoušet pár nejlepších šatů z předchozího výběru a případně další šaty z nově doplněných kolekcí, aby se mohla rozhodnout, které šaty jí nejvíce vyhovují.


Rezervace:

  • Šaty je možné rezervovat předem. Jak dlouho předem si chcete šaty rezervovat a zajistit si tím, že v případě zájmu dalších zákazníků budou již šaty rezervovány pro Vás, je jen na Vašem rozhodnutí. Bez rezervace jsou však šaty stále v nabídce pro všechny ostatní zákazníky a zájemce!
  • Šaty a ostatní zboží je možné rezervovat pouze s podpisem nájemní smlouvy a zaplacením rezervačního poplatku. Rezervace je pro obě strany závazná!
  • Bez podpisu smlouvy a zaplacení rezervačního poplatku šaty nerezervujeme a neblokujeme vůči ostatním zájemcům. Šaty si můžete pronajmout i bez předchozí rezervace, ale z nabídky je vyjmuto zboží rezervované jinými zákazníky.
  • Výše rezervačního poplatku je 50% z ceny nájemného za svatební šaty a 50% z ceny za večerní šaty.
  • Rezervační poplatek je nevratný!


Vyzvednutí rezervovaných šatů:

Při vyzvednutí šatů se doplácí cena nájemného snížená o rezervační poplatek.

Ceny pronajmutí:
Doplňky jsou účtovány zvlášť, některé půjčujeme k šatům zdarma.
Doplňky pronajaté samostatně a bez šatů se platí podle ceníku a s příplatkem!
V ceně nájemného je zahrnuté vyčištění šatů.
Pokud bude znečištění rozsáhlé, nebo špatně odstranitelné, zaplatíte poplatek za speciální čištění šatů. Výše poplatku závisí na druhu a míře znečištění. Šaty si čistíme sami, ale neprovozujeme čistírnu pro další čištění donesených šatů. Na toto nemáme živnostenské oprávnění, ani to není v našich časových možnostech.

Úpravy šatů na míru:
V ceně nájemného jsou zahrnuty drobné úpravy na míru, pokud lze úpravy na daných šatech provést. Upravit lze pouze šaty objednané alespoň tři dny před termínem vyzvednutí!

Doba pronájmu šatů:
Doba pronájmu šatů za danou cenu nájemného je na 3 – 5 dní včetně dne vyzvednutí
a dne vrácení. V případě státního svátku, nebo dovolené se o tyto dny lhůta bezplatně prodlužuje.

Za delší dobu pronajmutí se připlácí:
- pronajmutí na 6 – 7 dní + 30 % nájemného
- pronajmutí na 8 – 11 dní + 50 % nájemného
- pronajmutí na 12 – 15 dní + 100 % nájemného
Šaty jste povinni vrátit v ten den, který je uvedený ve smlouvě, a to v hodinu po předchozí domluvě. Potvrzení o vrácení Vám napíšeme na Vaši smlouvu o vypůjčení.
Smluvní penále za pozdní vrácení šatů je 20 % z ceny nájemného za každý den prodlení.


Vrácení šatů:

Šaty jste povinni vrátit v den, který je uvedený ve smlouvě. Tímto úkonem můžete pověřit i jinou osobu, ta však při předání odpovídá za případné škody. Po včasném informování a domluvě tolerujeme případné zpoždění a vrácení zboží po pracovní době. Pokud pronajaté věci nevrátíte v uvedeném termínu, bude Vám každý následující den účtováno smluvní penále za nedodržení termínu a povinností plynoucích ze smlouvy.

Smluvní penále za pozdní vrácení je 20 % z ceny nájemného za každý den prodlení!

Jste povinni vrátit všechny převzaté věci včetně doplňků, obalů a ramínek!

Pokud nevrátíte vše, co jste od pronajímatele převzali, budou vám tyto věci naúčtovány dle ceníku. Zaměněná ramínka nepřebíráme! Jste povinni vrátit přesně ta ramínka, na kterých Vám byly pronajaté věci předány! Pokud vrátíte pronajaté věci na jiných ramínkách, budou Vám tyto předány a pronajatá ramínka dle níže uvedeného ceníku zaplatíte.

  • Poplatek za nevrácené ramínko: 50,- Kč.
  • Poplatek za nevrácený obal: 200,-Kč


Náhrada za způsobené škody:

Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost.
Podle § 2944 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník : Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.
U nás jsou šaty samozřejmě k užívání, proto náklady spojené s opravou poškození šatů způsobené nošením, které jsou malé a lze je opravit, nejste povinni uhradit. Pokud však budou šaty zničené natolik, že oprava nebude možná, jste povinni doplatit částku do výše hodnoty šatů (prodejní cena).
Dále jste povinni uhradit nájemné v plné výši za všechny poškozené smlouvy, pokud Vámi způsobená škoda poškodí další nájemní smlouvy. Po náhradě škody si zničené šaty ponecháte.

Dle § 2952 a násl. občanského zákoníku - způsob a rozsah náhrady: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Při poškození s vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a termínu splatnosti.
Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost. Zacházejte s nimi tedy opatrně.
Myslete na to, že stejné oblečení může mít po Vás zamluveno další zákazník.
Uzavřená nájemní smlouva vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran - pronajímatele i nájemce, zejména sjednání smluvní pokuty za nesplnění povinnosti nájemce spočívající v převzetí předmětu nájmu.

Povinnosti pronajímatele: Zablokovat rezervované zboží vůči ostatním zájemcům na dobu nájmu dle smlouvy.
Připravit rezervované zboží, včetně dohodnutých úprav, dle smlouvy a ve dni počátku nájemní lhůty je v pořádku a čisté předat nájemci oproti doplatku nájemného. Bez zbytečného odkladu oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky dle smlouvy- poškození, nebo zničení rezervovaného zboží a dohodnout se na řešení - náhradní plnění smlouvy a nebo vrácení zaplaceného rezervačního poplatku.

Povinnosti nájemce: Vyzvednout rezervované zboží ve dni počátku nájemní lhůty. Zkontrolovat si při převzetí stav pronajatého zboží a doplatit cenu nájemného. Zacházet s pronajatými věcmi šetrně a předcházet jejich poškození. Vrátit pronajaté zboží zpět v nájemní lhůtě. Nahlásit pronajímateli všechny způsobené škody a potvrdit písemný záznam o stavu zboží a míře poškození. Nahradit pronajímateli všechny škody v plné výši - náklady na opravu; náhradu hodnoty zničeného zboží; náhradu plnění dalších poškozených smluv. Zaplatit pronajímateli smluvní pokuty a sankční poplatky v případě nedodržení povinnostní plynoucích ze smlouvy, nedodržení termínu vrácení pronajatého zboží nebo nedodržení termínu splatnosti náhrady škody. Bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli překážky bránící plnění povinností plynoucích ze smlouvy a dohodnout se na způsobu řešení.

Ochrana osobních údajů

Půjčovna se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. zavazuje chránit osobní údaje, poskytnuté Zákazníky. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o zboží, cenách apod.
Půjčovna si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude jistoty, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony, platnými na území ČR.
Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému půjčovny a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.
Objednatel má právo v případě sporu obrátit se na Českou obchodní inspekci, Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu, internetová stránka: www.coi.cz.